Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tăng cường các giải pháp thủy lợi, phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn
Ngày cập nhật 31/12/2019

Tăng cường các giải pháp thủy lợi, phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THỦY PHÙ

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 79/UBND

 

                 Thủy Phù, ngày 02 tháng 12 năm 2019

 Về việc tăng cường các giải pháp

  thủy lợi, phòng chống hạn hán,

     thiếu nước, xâm nhập mặn

           

                             Kính gửi:

                                               - Đài truyền thanh xã;

                                               - BCH 12 thôn;

                                               - 2 hợp tác xã nông nghiệp.  

 

Thực hiện Công văn 1678/UBND-KT ngày 25 tháng 11 năm 2019 của UBND thị xã Hương Thủy về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019 – 2020.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tổng lượng mưa từ nay đến cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh xấp xỉ cao hơn trung bình nhiều năm, từ tháng 01-3/2020 ở mức xấp xỉ và hoặc cao hơn trung bình nhiều năm, tháng 4/2020 phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-25%. Dòng chảy trên các sông, suối từ tháng 11/2019-4/2020 thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 20-50%. Hiện tại, mực nước các hồ thủy lợi trên địa bàn đạt khoảng 60% dung tích thiết kế. Đến cuối mùa mưa, các hồ chứa thủy lợi khả năng sẽ không tích được đầy nước, phổ biến thiếu hụt từ 10-20% so với dung tích thiết kế.

Với thực trạng nguồn nước hiện tại và thông tin khí tượng, thủy văn nhận định, khả năng sẽ xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh.

Để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt, nhu cầu thiết yếu khác, phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

- Rà soát tình hình đánh giá khả năng tác động của nắng nóng, hạn hán tới đời sống của nhân dân, xây dựng các kế hoạch ứng phó cụ thể để triển khai thực hiện, giảm đến mức tối thiểu thiệt hại, ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn.

- Chuẩn bị các phương án, kế hoạch nạo vét, khơi thông, vớt bèo để thông thoáng dòng chảy các hói, kênh mương nội đồng để tích trữ nước. Chủ động lực lượng, thiết bị, bổ sung các loại máy bơm nước, bơm chuyền khi cần thiết.

- 2 HTX rà soát, xác định cụ thể từng vùng có khả năng thiếu nước để có kế hoạch chống hạn trong sản xuất nông nghiệp. Đối với những diện tích có khả năng bị hạn cục bộ thì triển khai các giải pháp chống hạn và kết hợp phòng chống các bệnh trên lúa. Chủ động xây dựng kế hoạch lịch thời vụ vụ Đông-Xuân năm 2019-2020 để đảm bảo lượng nước tưới cho cây trồng.

- Xây dựng phương án bảo đảm cấp nước cụ thể cho diện tích sản xuất lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy sản trong năm 2020, trước mắt tập trung cho vụ Đông xuân 2019-2020. Thường xuyên nắm bắt thông tin từ các cơ quan có thẩm quyền về tình hình xâm nhiễm mặn để đóng các giang bọng kịp thời nhằm giảm thiệt hại cho người sản xuất.

- Tận dụng tối đa nguồn nước tự nhiên còn lại sau mùa mưa từ ao, hồ, sông suối để cung cấp cho sản xuất vụ Đông Xuân, tiết kiệm nguồn nước từ các hồ chứa thủy lợi, để dành cung cấp cho các vụ sản xuất sau.

- Rà soát, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với các diện tích không bảo đảm nguồn nước Hè Thu năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, chủ động tưới hiệu quả và tiết kiệm nước, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã qua VP UBND xã, SĐT: 0234.3861.241.

- Đài Truyền thanh xã tăng cường đưa tin về công tác phòng chống hạn, nắng nóng, xâm nhập mặn và tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 2 hợp tác xã, BCH 12 thôn nghiêm túc thực hiện nội dung công văn này./.                  

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

   KT.CHỦ TỊCH

      PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

              Lê Hữu Trí

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 3