Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tổ chức cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"
Ngày cập nhật 10/05/2018

Tổ chức cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018.

ỦY BAN NHÂN DÂN           

XÃ THỦY PHÙ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /TB-UBND

Thủy phù, ngày  11  tháng 5  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”

Tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

 
 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018; Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành thể lệ cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 và Thông báo số 53/TB-UBND ngày 09/5/2018 của UBND thị xã Hường Thủy về tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018.

UBND xã Thủy Phù thống báo đến quý cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân về cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 như sau:

- Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày nhận thông báo đến hết ngày 15/8/2018.

- Vòng sơ khảo, vòng chung kết: Tháng 8-9/2018.

- Tổng kết và trao giải thưởng: Tháng 9/2018.

Mẫu đăng ký, thể lệ cuộc thi và các thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên website: skhcn.thuathienhue.gov.vn.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Cơ quan thường trực cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018. Địa chỉ: 24 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại: 0234.3833859 hoặc 0916.921854, fax: 0234.3845093, email: nvntuong.skhcn@thuathienhue.gov.vn.

Vậy UBND xã Thủy Phù thông báo rộng rãi cho các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã được biết để tham gia.

 

Nơi nhận:

- TT HĐND xã;

- Các ban, ngành đoàn thể xã;

- Đài truyền thanh xã;

- Các trường TH, THCS;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Hữu Trí

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 4